WWFT

Uit De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) vloeit een aantal verplichtingen voor advocaten voort. WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte acht het van belang haar relaties op die verplichtingen en de gevolgen daarvan te wijzen.. De belangrijkste verplichting die voortvloeit uit de WWFT is de verplichting van de advocaat ongebruikelijke transacties te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit. De WWFT dient als doel het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel door de bestrijding van witwaspraktijken en (financiering van) terrorisme. In het (uitzonderlijke) geval dat WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte meent een melding van een ongebruikelijke transactie te moeten doen, kan en mag WILLEMS SCHMIDT de cliënt of andere relatie daarvan niet op de hoogte brengen.

Een tweede belangrijke verplichting is de identificatie en verificatie van cliënten. Advocaten moeten de cliënt steeds identificeren en diens identiteit verifiëren voorafgaande aan het verlenen van rechtskundige bijstand inzake bij voorbeeld het aan- of verkopen van onroerend goed of andere registergoederen; het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden; het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; werkzaamheden op fiscaal gebied; het vestigen van een recht van hypotheek op een onroerend goed; en indien zij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerende zaaktransactie.

Voldoende identificatie is voorwaarden voor het kunnen verlenen van juridische diensten door WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte