Algemene voorwaarden & disclaimer

Op alle werkzaamheden van WILLEMS SCHMIDT Advocaten Amsterdam zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van WILLEMS SCHMIDT Advocaten Amsterdam, gevestigd te Amsterdam,
op 7 april 2017 gedeponeerd ter griffie van Rechtbank Amsterdam onder nummer 25/2017

1.1 WILLEMS SCHMIDT Advocaten Amsterdam (“WILLEMS SCHMIDT”) is opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WILLEMS SCHMIDT onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze voorwaarden, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van WILLEMS SCHMIDT, maar ook ten behoeve van alle Vennoten respectievelijk alle andere personen die voor WILLEMS SCHMIDT werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door WILLEMS SCHMIDT van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten WILLEMS SCHMIDT aansprakelijk zou kunnen zijn. De aan WILLEMS SCHMIDT verbonden advocaten oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de Gedragsregels, vastgesteld of vast te stellen door de Nederlandse Orde van Advocaten, op welke regels WILLEMS SCHMIDT zich mede zou kunnen beroepen.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.

2 In beginsel worden geen ramingen of schattingen gegeven ter aanduiding van de mogelijkerwijs in een bepaalde zaak te besteden tijd danwel van de eventuele hoogte van het met de behandeling van een bepaalde zaak gemoeide honorarium of kosten van derden, dan uitsluitend om daarmee de cliënt een vrijblijvende indicatie te geven benodigd om een afweging te maken van de met een voorkomend geval gemoeide belangen.

3.1 Tenzij anders overeengekomen is, en onverlet latende het bepaalde in artikel 3.3, wordt een honorarium gedeclareerd op basis van de aan een zaak c.q. aan een dossier bestede uren maal een uurtarief. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. Een lijst met de thans door WILLEMS SCHMIDT gehanteerde tarieven is op verzoek beschikbaar. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden. Het staat de behandelend advocaat vrij kantoorgenoten in een dossier te laten werken. De cliënt is over de door kantoorgenoten aan het dossier bestede tijd het uurtarief van die kantoorgenoot verschuldigd.
3.2 De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast aan bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financieel belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste spoed.
3.3 De declaratie is opgebouwd uit het honorarium, vermeerderd met 6% (zegge: zes procent) kantoorkosten (voor telefoon, telefax, papier, fotokopieën en porti), de belaste verschotten (waaronder deurwaarderskosten), de omzetbelasting over honorarium, kantoorkosten en belaste verschotten, en de onbelaste verschotten (waaronder griffierecht).

4 Gelden van derden bestemd voor de cliënt worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Willems Amsterdam. Vanwege de dadelijke opvraagbaarheid wordt over de duur van het onder die stichting berusten van de cliënt toekomende gelden geen rente vergoed. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de aard van het depot zich daartegen expliciet verzet, kan en mag, te allen tijde, door een enkele kennisgeving aan de cliënt verrekening plaatsvinden van een eventueel positief saldo van de cliënt bij genoemde stichting met openstaande declaraties van WILLEMS SCHMIDT.

5.1 Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na verzending daarvan. Betaling der declaratie, of het langer dan dertig (30) dagen onbetwist behouden daarvan, veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden.
5.2 Het staat WILLEMS SCHMIDT vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliënt in rekening te brengen danwel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten. Indien griffierechten door WILLEMS SCHMIDT ten behoeve van de cliënt aan de gerechten worden vooruitbetaald zijn die dadelijk opeisbaar.
5.3 Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd.
5.4 WILLEMS SCHMIDT is gerechtigd vanaf de datum dat de cliënt in verzuim is een rente te berekenen van 1% (zegge: één procent) per maand of gedeelte van een maand. Bovendien is WILLEMS SCHMIDT gerechtigd de buitengerechtelijke kosten en tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan cliënt over het bedrag der declaratie in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de wet en de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening gebracht.
5.5 In geval van wanbetaling der declaraties (voorschotdeclaraties daaronder begrepen) is WILLEMS SCHMIDT gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat daadwerkelijke volledige betaling van een en ander heeft plaatsgehad.

6 Voor zover bij de uitvoering van de opdrachten niet tot WILLEMS SCHMIDT behorende derden worden ingeschakeld zal (behoudens bij deurwaardersbijstand) waar mogelijk en in redelijkheid tevoren met de cliënt overleg worden gevoerd. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. WILLEMS SCHMIDT is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. WILLEMS SCHMIDT behoudt zich voor en de cliënt stemt ermee in dat de communicatie met cliënten en derden mede wordt gevoerd door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld internet, e-mail, gsm en overige moderne communicatiemiddelen; voor inbreuk daarop door derden kan WILLEMS SCHMIDT niet aansprakelijk gehouden worden. In het geval derden door WILLEMS SCHMIDT zijn ingeschakeld machtigt de cliënt WILLEMS SCHMIDT ertoe die informatie met de betreffende derden te delen welke WILLEMS SCHMIDT passend en nodig acht ter uitvoering van de opdracht.

7.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door WILLEMS SCHMIDT afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven, in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de behandelende advocaat geldt deze beperking niet. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 22.689,00 (zegge: tweeëntwintigduizend en zeshonderd en negenentachtig Euro), of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 113.445,00 (zegge: honderd en dertienduizend en vierhonderd en vijfenveertig Euro). Deze aansprakelijkheidslimitering is mede ingegeven door de door WILLEMS SCHMIDT gehanteerde tarieven; indien afwijkende – hogere – maxima door de cliënt gewenst worden, dient daartoe tevoren separaat nader schriftelijk overeenstemming te worden bereikt.
7.2 Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van WILLEMS SCHMIDT strekken ook ten gunste van al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor WILLEMS SCHMIDT werkzaam zijn of waren. 7.3 WILLEMS SCHMIDT is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan WILLEMS SCHMIDT de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
8.1 De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen WILLEMS SCHMIDT en de opdrachtgever en/of de cliënt WILLEMS SCHMIDT en de aan haar verbonden advocaten dragen zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling die in dit artikel zijn genoemd. De kantoorklachtenregeling is ook van toepassing voor alle werkzaamheden die zijn verricht door onder de verantwoordelijkheid van de behandelende advocaat werkzame personen. Het interne kantoorklachtenreglement, dat de interne klachtenprocedure beschrijft, ligt ter inzage op het kantoor van WILLEMS SCHMIDT  en wordt op eerste verzoek toegezonden.
8.2 WILLEMS SCHMIDT neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door toezending van de opdrachtbevestiging. Wanneer WILLEMS SCHMIDT er niet intern in slaagt eventuele klachten van cliënt over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan de opdrachtgever en/of de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, welk reglement eveneens op het kantoor van WILLEMS SCHMIDT ter inzage ligt en op eerste verzoek wordt toegezonden.
8.3 Geschillen, waaronder declaratie- en incassogeschillen, kunnen door WILLEMS SCHMIDT voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Regelement Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen worden in dat geval door arbitrage beslecht, behoudens de gevallen waarin artikel 2 lid 2 jo. artikel 12 lid 2 van het Regelement Geschillencommissie Advocatuur beslechting middels bindend adviesdwingend voorschrijft.
8.4 Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

9 Het is de opdrachtgever en/of de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens WILLEMS SCHMIDT geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

10.1 De persoonsgegevens van cliënten worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de met de cliënt gesloten overeenkomsten. De verwerking van persoonsgegevens door WILLEMS SCHMIDT is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij cliënt partij is en is daarmee gelegen in artikel 8 sub b Wet Bescherming persoonsgegevens. Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met opdrachtgever en/of cliënt gesloten overeenkomst worden verwerkt en/of aan derden verstrekt. De verwerking en verstrekking van deze gegevens is toegestaan zonder melding daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder artikel 15 Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens jo. artikel 27 Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op eerste verzoek worden de door WILLEMS SCHMIDT geregistreerde gegevens aan betreffende cliënt verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd. In geval van een geschil kan cliënt terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s-Gravenhage.
10.2 Na beëindiging van de werkzaamheden stuurt WILLEMS SCHMIDT de cliënt alle originele stukken (bijvoorbeeld vonnissen en processtukken) toe en wordt het dossier gesloten. WILLEMS SCHMIDT behoudt zich het recht voor alleen kopieën te bewaren. De cliënt wordt aangeraden de originele stukken minstens zeven (7) jaar te bewaren.

11 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen verkrijgbaar. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik, onvolledigheid of onjuistheden.