Klachten & geschillenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Dit infoblad geeft uitleg wat u dan te doen staat.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren liefst schriftelijk voor te leggen aan ons kantoor. U kunt zich wenden tot mr J.F.M.J. Mathijsen, postbus 77773 1070 LJ Amsterdam, telefoon 020-833 0 833, fax 833 0 834,. Voorzover uw ontevredenheid mr Mathijsen betreft, kunt u zich wenden tot mr M. Schmidt of mr H. Walhain.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.
Ons intern klachtenreglement ligt op kantoor ter inzage en wordt desgevraagd aan u ter beschikking gesteld. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen 4 weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 juni 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en die voor Beroep en Bedrijf te ’s Gravenhage voeren de regeling uit.
U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag. Het telefoonnummer van het secretariaat van de Geschillencommissie is 070 – 310 53 10. Aldaar kan tevens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur worden opgevraagd.
De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000 en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie (1) behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

17-07-2006

(1) Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de geschillenregeling is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening of financiële aspecten, en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet.